KREDYTY LUB POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

PRZEZNACZENIE

Kredyty mieszkaniowe:

 • zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego/wtórnego;
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego;
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności;
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/ remontem/modernizacją / adaptacja/przebudową;
 • zakup/wykup nieruchomości mieszkalnej od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej;
 • nabycie lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej;
 • wykup mieszkań zakładowych;
 • budowę (w tym rozbudowę, nadbudowę, odbudowę)/ dokończenie budowy domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy;
 • zakup budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez TBS;
 • zakup garażu/miejsca garażowego lub postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem;
 • przebudowę, remont, adaptację, wykończenie lub modernizację nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej;
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty przyjęcia kompletnego wniosku, na wyżej wymienione cele;
 • spłatę kredytu mieszkaniowego na wyżej wymienione cele;
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej nieruchomości;
 • inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych;
 • cel dowolny – łącznie z co najmniej jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

Pożyczka hipoteczna: nie określa się celu finansowania.

OKRES KREDYTOWANIA

Rodzaj

kredytu/pożyczki

Min okres kredytowania Max okres kredytowania
Kredyt mieszkaniowy 36 m-cy 360 m-cy
Pożyczka hipoteczna 360 m-cy

 

Wiek klienta plus okres kredytowania nie powinien przekroczyć 70-ciu lat w dniu podjęcia decyzji kredytowej, dodatkowe warunki do spełnienia w przypadku przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego wieku kredytobiorcy.

KREDYTOBIORCA– klient indywidualny, spełniający następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończył 18 rok życia;
 • posiada zdolność kredytową zgodnie z określonymi przez Bank zasadami;
 • uzyskuje dochody w PLN na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • posiada zaakceptowane przez Bank źródło dochodów;
 • posiada obywatelstwo polskie albo być cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo być cudzoziemcem, obywatelem innego państwa członkowskiego UE, posiadającym prawo do stałego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zaproponuje prawne zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego zaakceptowane przez bank,
 • posiada miejsce zamieszkania na terenie działania banku,
 • złoży komplet wskazanych przez bank dokumentów

OPROCENTOWANIE:

 • okresowo stała stopa procentowa

Okresowo stała stopa procentowa obowiązuję przez okres 60 miesięcy. Przez ten okres obowiązuję jeden harmonogram spłat kredytu.

 • zmienne – stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku

Stawką bazową jest stopa WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych.

ZABEZPIECZENIE:

 • hipoteka ustanowiona w sposób zapewniający pierwszeństwo w zaspokojeniu się przez Bank z nieruchomości;
 • cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych lub praw z polisy ubezpieczenia budowy;
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 • inne zabezpieczenia.

 

W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK

Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.bspolczyn.pl w zakładce PLACÓWKI