Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”? Szczegóły poniżej.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej, (UWAGA! uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska),
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje kredytobiorcy będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej przez kredytobiorcę w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
 • wartość udzielonego kredytu nie przekracza kwoty 1 200 000 zł oraz
 • przynajmniej jeden z poniższych:
 1. średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, przekracza 30%

albo

 1. na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi kredytobiorca sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka):
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku

– w którym jest planowane ukończenie nauki,

 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • zawieszenie ma zastosowanie dla kredytów hipotecznych przeznaczonych na:
 • zakup lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego/wtórnego,
 • zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z rynku wtórnego,
 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
 • zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem/remontem/modernizacją/adaptacją/ przebudową,
 • zakup/wykup nieruchomości mieszkalnej od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
 • nabycie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej,
 • wykup mieszkań zakładowych,
 • budowę (w tym rozbudowę, nadbudowę, odbudowę)/dokończenie budowy/domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub z udziałem generalnego wykonawcy,
 • zakup działki budowlanej,
 • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),
 • partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
 • przebudowę, remont, adaptację, wykończenie lub modernizację nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy,
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na wyżej wymienione cele,
 • nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej,
 • inne cele związane bezpośrednio z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy
 • wniosek możesz złożyć pisemnie – osobiście w Placówce Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail kredyty@bspolczyn.sgb.pl , z wykorzystaniem bankowości elektronicznej, na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych Banku: AE:PL-40512-76405-VAHDI-21
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
OKRES ZAWIESZENIA TERMIN ZAWIESZENIA
2 miesiące

 

(2 raty kredytu)

1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
2 miesiące

 

(2 raty kredytu)

1  września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

Masz pytania:

Skontaktuj się z Bankiem pod numerem 94 36 62 268